Zájezdy do Chorvatska letecky, autobusem i autem

Marketing

LOGO AŠA novéSOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby společnost CK A.Ša s.r.o., se sídlem Pod Hvězdárnou 699, Příbram II, 261 01,

IČ: 016 38 114 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu  v Praze oddíl C, vložka 209524 (dále jen „Společnost“) za účelem (marketingových aktivit, vč. účasti ve věrnostním programu) jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, historie absolvovaných zájezdů CK A.Ša s.r.o.(dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

a) právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;

 

b) právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

 

c) právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;

 

d) právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

 

e) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

 

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Prohlašuji, že jsem zmocněn udělit tento souhlas ve stejném rozsahu jménem všech spolucestujících osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu.

Souhlasím se zasíláním informací v elektronické podobě.

 

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat (zasláním e-mailu na adresu: ckasa@ckasa.eu a nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Pod Hvězdárnou 699, Příbram II, 261 01) aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

 

Titul, Příjmení, Jméno:

 

 

Místo a datum podpisu:                                                                    Podpis

Vytvářím objednávku...